<acronym id="iqaau"><small id="iqaau"></small></acronym><rt id="iqaau"><optgroup id="iqaau"></optgroup></rt>
<rt id="iqaau"><optgroup id="iqaau"></optgroup></rt>
<rt id="iqaau"><div id="iqaau"></div></rt>
<rt id="iqaau"></rt>
<acronym id="iqaau"></acronym>

Kültür

Urumçi ve Gobi Çölü'nün ev sahibi Xinjiang'?n bilinmeyenleri

18.03.2019

Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Çin'in kuzeybat?s?nda yer al?yor. Toplam yüzölçümü Türkiye'nin bir buçuk kat?na yak?n olan Xinjiang, Çin'in en büyük eyaleti. Nüfusu 24 milyonu a?an ve merkez kenti Urumçi olan Xinjiang, "?ark? ve dans memleketi", "meyve diyar?", "alt?n ve ye?im ta?lar?n?n memleketi" olarak da biliniyor…

Xinjiang'?n sahip oldu?u son derece zengin turistik kaynaklar, do?al güzellikler ve kültürel varl?klar olarak ikiye ayr?labilir. Hem rak?m? 8600 metreyi a?an dünyan?n ikinci en yüksek tepesi Çogri Tepesi'ne, hem de deniz seviyesinin 154 metre alt?nda olan Çin'in en alçak yeri Ayd?n Gölü'ne ev sahipli?i yapan Xinjiang'da, akarsular, bozk?rlar, Gobi Çölü ve çöller ile ilkel hallerini bugüne kadar koruyan hayvan ve bitki türleri bulunmakta.

Uzun bir süre Do?u ile Bat? aras?ndaki önemli bir ula??m koridoru olan tarihi ?pek Yolu'nun önemli bir bölümünün geçmesi nedeniyle Xinjiang'da say?s?z sit alanlar? bulunmakta. Dünyaca bilinen antik Loulan kenti, K?z?l Ma?aralar?, say?s?z kaya resimleri ve antik mezarlar, bu alanlara baz? örnekleri olu?turuyor.

Xinjiang, ayn? zamanda bir "gelenekler müzesi" durumunda. Xinjiang'da ya?ayan onlarca yerli etnik grubun farkl? tarihi ve kültürel birikimleri ile din ve inançlar?, bölgeye özgün bir ortak kültür kazand?rd?. K?sacas? Xinjiang, ba?l? ba??na bir turizm cenneti.

Kadim bir tarih

Xinjiang, 2 bin y?ldan fazla bir süre öncesinden bugüne kadar hep birle?ik ve çok etnik gruplu Çin devletinin bir parças? oldu. MÖ 60 y?l?nda Han ?mparatorlu?u yönetiminin Bat? Bölgeleri Komutanl???'n? kurmas?yla Xinjiang, Bat? Han hanedan?n?n do?rudan yönetimi alt?na girdi. Bat? bölgeleri, bugünkü Balka? Gölü ve Pamirler'i kaps?yordu. Bunu izleyen 1000 y?ldan fazla bir sürede Xinjiang, Çin merkezi yönetimine ba?l? kalm??, merkezi hükümetin kurdu?u idari organlar taraf?ndan yönetilmi?ti.

Bundan 300 y?l öncesindeki Qing hanedan? döneminde merkezi hükümet, Xinjiang'?n ?li bölgesine ba?l? Huiyuan ?ehrinde tüm Xinjiang bölgesini yönetmekle görevli ?li Komutanl???'n? kurdu. Xinjiang'?n 1884 y?l?nda bir eyalet haline dönü?türülmesi ise bölgenin Çin'in iç kesiminde yer alan di?er eyaletlerle olan ba?lant?lar?n? daha da güçlendirdi.

Eylül 1949'da Xinjiang'?n bar??ç? kurtulu?u ilan edildi. 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmas?ndan sonra Xinjiang, Çin'in di?er eyaletleriyle e?it statüye ve ayn? zamanda etnik özerklik hakk?na sahip olan eyalet düzeyindeki idari bölge haline dönü?türüldü.

Dinsel yap?

Xinjiang'da tarih boyunca Budizm, Nasturilik, Manicilik ve ?slamiyet hâkim oldu. Dolay?s?yla Xinjiang, dünyada bu dört büyük dinin kayna?t??? tek bölge olma özelli?ini ta??yor. Budizm, MS 1. yüzy?lda Xinjiang'dan ?pek Yolu güzergâh?n? izleyerek do?uya do?ru Çin'in iç kesimine girdi. Bir H?ristiyan mezhebi olan Nasturilik MS 6. yüzy?lda Xinjiang'a girdi. Arkeolojik çal??malara göre tarihte Xinjiang, Nasturili?in geni? bir ?ekilde benimsendi?i bir bölge olmakla s?n?rl? kalmay?p, ayn? zamanda bu dinin merkezi konumundayd?. Nasturilik, daha sonra ?slamiyet'in giri?iyle birlikte Xinjiang'da tarihe kar??t?. MS 694 y?l?nda Manicilik, Çin'e girdi. 19. yüzy?ldan bu yana Çin'in Gansu eyaletinin Dunhuang ?ehri yak?nlar?ndaki Mogao Ma?aralar? ve Xinjiang'?n Turfan bölgesinde bulunan Manicili?e ait dini kitap ve belgeler, Manicili?in Çin'in kuzeybat?s?nda yayg?n olarak benimsendi?i ve derin etkiye sahip oldu?unu gösteriyor. ?pek Yolu arac?l???yla 10. yüzy?l?n ortalar?nda Ka?gar'a giren ?slamiyet ise 16. ve 17. yüzy?llar aras?nda Xinjiang'?n tümüne yay?ld?. Bugün Xinjiang'da ya?ayan Uygurlar, Kazaklar, Huiler, Özbekler, K?rg?zlar, Tacikler ve Tatarlar?n da aralar?nda bulundu?u 10 etnik grup, ?slamiyet'e inan?yor.

Bugün Xinjiang'da Uygur, Kazak ve Hui ba?ta olmak üzere 10 etnik gruptan dokuz milyondan fazla Müslüman var. Bu rakam, tüm bölge nüfusunun yüzde 56,3'ünü te?kil ediyor.

友乐棋牌首页 qak棋牌首页| 佳佳棋牌首页| 唐人街棋牌游戏平台| 推荐赌博软件| 棋牌下载