<acronym id="iqaau"><small id="iqaau"></small></acronym><rt id="iqaau"><optgroup id="iqaau"></optgroup></rt>
<rt id="iqaau"><optgroup id="iqaau"></optgroup></rt>
<rt id="iqaau"><div id="iqaau"></div></rt>
<rt id="iqaau"></rt>
<acronym id="iqaau"></acronym>

Kültür

Xinjiang'da geçen '?lk Veda' filmi Berlin yolcusu

23.01.2019

69. Berlin Uluslararas? Film Festivali 7-17 ?ubat 2019 tarihlerinde düzenlenecek. Festivalin organizasyon komitesi, k?sa süre önce "yeni nesil" bölümüne aday gösterilen filmleri aç?klad?. Çinli genç yönetmen Wang Lina'n?n yönetti?i "?lk Veda" (A First Farewell) bu bölümde ödüle aday gösterildi.

Bu filmde Xinjiangl? bir erkek çocuk Eysa'n?n çocukluk arkada?? Kaybinur'la hikayesi anlat?l?yor. Filmde Eysa'n?n hasta annesine sevgisi son derece duygusal sahneler olu?turdu.

Bu film Uygurca ve Çince anlat?lan bir ?iir gibi ba?l?yor: Keçi sakal? olan ya?l? adam yava? yava? keçi sürüsü güdüyor. Uygurlar?n çiçek desenli ?apkas? takke, batan güne?in ???klar?nda p?r?l p?r?l parlamakta. Uygur çocuk Eysa'n?n tüm duygular?, hasta yata??ndaki annesine odaklanm??t?r. Bir çift iri göze sahip Eysa'n?n arkada?? Kaybinur, dans etmeyi sever. Annesi, Kaybinur ve küçük karde?ini Çince ö?renmek için Ka?gar'a göndermek ister.

Film Xinjiang'da günlük ya?am? ve büyük ekranda nadir görülen güzel do?al manzaralar? gerçekçi bir ?ekilde gösteriyor. Filmde nostalji, masumiyet, ayr?l?k, büyüme gibi konulardaki gerçek ve ?iirsel ifadeler izleyicilerin ilgisini çekti.

Xinjiang'?n Aksu bölgesindeki ?ayar ilçesinde do?an yönetmen Wang Lina, Çin ?leti?im Üniversitesi'nin yönetmenlik bölümünden mezun oldu. Memleketi ?ayar'daki populus a?ac?n?, çölü, pamuk sahas? ve mavi gö?ü hep rüyalar?nda gören Wang, uzun zamand?r memleketiyle ilgili bir film çekmek istiyordu ve filmin çekiminden önce ?ayar ilçesinde alt? ay ara?t?rma yaparak bir belgesel film çekmi?ti.

"?lk Veda" Wang Lina'n?n yönetti?i ilk uzun metrajl? film. S?radan halk?n ya?am?na odaklanan "?lk Veda" ticaret filmlerinin ba?l?ca rol oynad??? film piyasas?nda nadir bir film say?l?r. Film, çocuklar?n bak?? aç?s?yla günlük ya?ama odaklanarak, izleyicinin kalbinde çocukluk ve do?du?u yerle ilgili yank?lar uyand?rmak için söze ve do?aya ba?vuruyor.

"?lk Veda" geçen y?l düzenlenen 31. Tokyo Uluslararas? Film Festivali'nin Asya'n?n Gelece?i Bölümü'ne aday gösterildi. "?lk Veda"n?n aday gösterilmesi, bir yandan ba?ar?l? yerli filmlerin uluslararas? alanda daha fazla dikkat çekmesini, di?er yandan da Çinli genç yönetmenlerin yarat?c?l???n?n gittikçe uluslararas? film arenas?nda tan?nmas?n? gösterdi. Filmin galas? da 31. Tokyo Uluslararas? Film Festivali'nde yap?ld?.

友乐棋牌首页 516棋牌首页| 新利棋牌app| 2978棋牌下载| 不花钱赚钱捕鱼首页| 赌场app下载