<acronym id="iqaau"><small id="iqaau"></small></acronym><rt id="iqaau"><optgroup id="iqaau"></optgroup></rt>
<rt id="iqaau"><optgroup id="iqaau"></optgroup></rt>
<rt id="iqaau"><div id="iqaau"></div></rt>
<rt id="iqaau"></rt>
<acronym id="iqaau"></acronym>

Kültür

Battaniye

28.12.2018

Battaniye, Xinjiang'da ya?ayan çe?itli etnik gruplar?n ya?am?nda hem vazgeçilmez bir günlük e?ya, hem de süs e?yalar?ndan biridir. Uygurlar genellikle nak??l? battaniye kullan?rken, Kazaklar ve hayvanc?l?kla geçinen di?er baz? etnik gruplardan vatanda?lar, diki?li battaniye kullan?rlar.

Kazaklar desenli battaniyeye "Sermak" derler. ?nce i?çili?i ve özgün desenleriyle ün sala Kazak battaniyeleri kuzu yünü, yün iplik, desenli kuma? ve diki? ipli?iyle yap?l?r.

Kazaklar?n üç yöntemle yap?lan battaniyeleri vard?r. Bunlardan birincisi, beyaz yün battaniye üzerine yün iplikle desenli kuma? parçalar? dikilir; ikincisi, de?i?ik renklere boyanan battaniyeler kesilip parçalara ayr?ld?ktan sonra, belirli desenler olu?turacak ?ekilde dikilir; üçüncüsü ise hem renkli battaniye, hem de kuma? parçalar? belirli desenler olu?turulacak ?ekilde dikilir. Yöntemleri ne olursa olsun, Kazaklar?n battaniyelerinin ortak özelli?i, iki katl? ve kal?n olmas?, ayr?ca diki?lerin s?k? olmas?d?r. Bir battaniye, genellikle iki ku?ak taraf?ndan k?rk, elli y?l kullan?l?r.

Geni?li?i 2-3 metrekareden 20-30 metrekareye kadar de?i?en Kazak battaniyeleri, yataklara veya yerlere serilerek hem so?ukluk ve rutubeti önler, hem de evlere renk katar.

Kazak battaniyeleri tümüyle elle yap?l?r. Yaz, en çok battaniye yap?lan mevsimdir. Bir evde battaniye yap?l?rsa, kom?ular da gelip yard?m eder. Bu nedenle her battaniye, kolektif zekan?n ürünü kabul edilir.

At k?rbac?, Kazak çobanlar?n en iyi arkada??d?r. Kazak çobanlar, nereye giderlerse gitsinler, yanlar?nda her zaman k?rbaç bulundurur. K?rbaç, ata binmede oldu?u gibi, keçi ve tav?an avlar?nda veya kurt ve ay?lardan korunmada da kullan?l?r.

At k?rbaçlar?n?n çe?it ve biçimleri, kabileden kabileye de?i?ir. Kazaklar?n hemen hemen her kabilesinde at k?rbac? yapan vard?r. At k?rbaçlar?nda dayan?kl?l?k ve kullan??l?l?kla güzellik aran?r. At, s???r, deve ve kuzu derilerinden yap?lan k?rbaçlar, bak?r, gümü? ve demir gibi metal parçalar?yla de?i?ik desenler olu?turularak süslenir. Dolay?s?yla iyi bir at k?rbac?, hem kullan?l??l? bir alet, hem de güzel bir el sanat? eseridir.

Kazak erkekler için son derece önemli bir e?ya olmas?na ra?men, at k?rbaçlar?n?n ba?kalar?n?n çad?rlar?n?n içine, hele ya?l?lar?n çad?rlar?n?n içine sokulmas?, sayg?s?zl?k olarak kabul edilir. Bu nedenle, Kazaklar, ba?kalar?n? ziyarete gittiklerinde at k?rbaçlar?n? çad?r?n d???nda b?rakmak zorundad?r.

友乐棋牌首页 乐乐捕鱼下载| 青岛棋牌官网| 极光魔方娱乐app首页| 牛牛棋牌官网app| 大唐棋牌app