<acronym id="iqaau"><small id="iqaau"></small></acronym><rt id="iqaau"><optgroup id="iqaau"></optgroup></rt>
<rt id="iqaau"><optgroup id="iqaau"></optgroup></rt>
<rt id="iqaau"><div id="iqaau"></div></rt>
<rt id="iqaau"></rt>
<acronym id="iqaau"></acronym>

Kültür

K?rg?zlar?n Halk kültürü(2)

05.12.2018

Günlük Ya?am Gelenekleri

K?rg?zlar, çocuk do?urmaya "turret" derler. K?rg?zlar, hamile kad?nlar do?ururken, aile nüfusundaki art??? kutlamak için tören düzenler. Törenlerin kat?l?mc?lar? aras?nda genellikle deneyimli ya?l? kad?nlar, kalabal?k ailelerin kad?nlar? ve ebeler bulunur. Bebek dünyaya geldi?inde, ebe bebe?in göbek ba??n? keser, bebe?i y?kar ve k?z?l dokumaya sarar. Daha sonra oda d??ar?s?nda bekleyen erkeklere müjde verilir. Müjdeyi duyan bebe?in büyükbabas? ve babas?, ata binerek kom?ular?yla yak?n dostlar? ve akrabalar?na haber vermek için yola dü?erler. Öte yandan, kap?ya k?z?l dokuma as?l?r. Bu dokuma erkeklerin içeriye serbestçe girmesinin yasak oldu?u anlam?na gelir.

Be?ik Töreni, K?rg?zlar?n önemli geleneklerinden biridir. Bu tören, genellikle çocu?un do?mas?n?n 7. veya 9. gününde yap?l?r. Törende öncelikle bebe?in büyükannesi veya annesi y?kanm?? ve yepyeni giysiler içindeki bebe?i konuklara gösterir. Bir ya?l? kad?n tüm konuklar ad?na kutlama konu?mas? yapar. Daha sonra bebek konuklar?n önünde içi düzenli ?ekilde dö?enmi? be?i?e konur. Ya?l? kad?n bebe?in yüksek sesle a?lamas?n? sa?lamak için burnunu hafifçe s?kar. Bu hareket, bebe?in sa?l?kl? oldu?unu göstermeyi amaçlar.

K?rg?zlar, bebek bir ayl?k olduktan sonra da tören düzenler. Tören, bebe?in do?umunun 40. gününde yap?l?r. Törende, bebe?in do?duktan hemen sonra giydi?i elbiseler ç?kar?l?r ve bebe?e çiçek desenli 40 parça dokumadan olu?an elbise giydirilir. Daha sonra, önce bir alt?n bilezik veya yüzük su dolu bir ah?ap le?ene, daha sonra da bebek o le?ene konur. Bebe?in y?kanmas? tamamland???nda, odan?n tam ortas?nda bulunan sofrada koyun ya??ndan yap?lm?? 40 mum yak?l?r. Bebek de mum alevleri üstünde 40 kez sallan?r. Konuklar bu s?rada, 40 peyniri yeni bir çana?a doldurur, daha sonra da bu çana?? bebe?in önüne koyarlar. Törenin bitiminde le?ene suyu ilk koyan kad?n bebe?in do?du?unda kap?ya as?lan k?z?l dokumay? ve tüyleri indirir.

K?rg?zlar aras?nda bir ya??n? dolduran bebek için de tören düzenleme gelene?i vard?r. 12 çocuk konu?un davet edildi?i törende, koyun veya tay etinden yap?lan yemekler ikram edilir. Törende öncelikle sofraya yemekler konur, konuklar?n oturmalar? tamamland???nda, ev sahibi sofran?n ortas?nda bir mum yakar ve bebe?in mumu üfleyerek söndürmesini ister. Daha sonra ev sahibi bebe?e 12 ka??k dana sütü verir. Bu hareket, bebe?in ya?am?nda 12 ay?n geçti?ini simgeler. Ziyafetin ba?lamas?yla birlikte, 12 çocuk konu?un her biri bebe?e bir parça peynir ve bir hediye verir. Törene kat?lan ya?l?lar ise tepside bulunan etlerden 12 parça keser ve bebe?e yedirir. Ziyafetin bitmesinin ard?ndan çocuklar çe?itli oyunlar oynarlar.

Be? veya yedi ya??n? dolduran K?rg?z k?z çocuklar için de kula?a küpe deli?i açma töreni düzenlenir. Törene yaln?zca kad?nlarla k?z çocuklar?n kat?l?r. Öte yandan, be? veya yedi ya??n? dolduran K?rg?z erkek çocuklar için sünnet töreni yap?l?r. Sünnet, K?rg?z erkeklerin ya?am?nda evlilikten sonraki ikinci büyük olay olarak kabul edilir. Sünnet için büyük bir tören düzenlenir ve konuklar törende sünnet olan çocu?u kutlarlar.

Be? ya??n? dolduran K?rg?z çocuklara tek ba??na ata binmeleri ö?retilir. Çocuklar?n ilk kez ata binmesi törenle kutlan?r. Çocu?un ailesi, 2-3 ya?lar?nda tay bulur ve taya yeni gem, eyer, üzengi ve k?rbaç gibi aletler takar. Tay?n ba?? k?rm?z? renkli ipekten kuma?, k?z?l püskül ve k?z?l çiçeklerle süslenir. Tay?n süslenmesi tamamland???nda, çocu?un babas?, çocu?un ata binmesine yard?m eder ve tayla bir tur atarlar, daha sonra yular? b?rak?r. Taya binen çocuk, 5-7 çocuk konu?un e?li?inde yava?ça 5-7 tur daha atar.

Cenaze Töreni

Çin'in kuzeydo?usundaki Helongjiang eyaleti ve Xinjiang'a ba?l? Taçen ilçesinde ya?ayan K?rg?zlar hariç olmak üzere, Çin'de ya?ayan K?rg?zlar ?slami cenaze geleneklerine uyarlar. Cenaze töreninde iki kural uygulan?r. Biri, cesedin tabut kullanmadan defnedilmesi, di?eri ise cesedin 3 gün içinde defnedilmesi. Bunun yan? s?ra cesedin y?kanmas? ve elbise giydirilmesi gibi gelenekler vard?r. Cesedin gömülmesinden sonra üçüncü, yedinci, k?rk?nc? günde ve birinci y?ldönümü dolay?s?yla dört kez ibadet yap?l?r.

Geleneksel Bayramlar

Nevruz Bayram?, K?rg?zlar?n en eski geleneksel bayramlar?ndan biridir. Bu bayram, genellikle her y?l?n 21 Mart günü veya ay takviminin Chunfen gününde kutlan?r. Bayram s?ras?nda yediden yetmi?e herkes milli k?yafetleri giyer ve çe?itli kutlama etkinlikleri düzenlenir. Bayram sabah? erken saatlerde aile reisleri yataktan kalkar, odan?n ortas?nda servi dallar?n? yakar, "Alas" adl? ?ark?y? söyler ve yeni y?lda mutluluk ve esenlik dilemek için duman tüten dal? aile mensuplar?n?n ba?lar?nda dola?t?r?r. Daha sonra tüm aile mensuplar? arpa ve bu?daydan pi?irilen yulaf (K?rg?zca: Keque) yer.

Roziyet, yani Ramazan Bayram?: Farsça kçkenli Roziyet kelimesi, oruç tutmak anlam?na gelir.. K?rg?zlar, Roziyet'i düzenlenen çe?itli etkinliklerle kutlar. Roziyet gününde renkli elbiseler giyerler, bayramla??rlar, akraba ve dostlar?n? yeme?e davet ederler ve birbirlerine hediye verirler. Kutlamalar, 3 gün sürer.

K?rg?zlar, Kurban Bayram?'n? Hicri takvime göre her y?l?n 12. ay?n?n onuncu gününde, yani Roziyet Bayram?'ndan tam 70 gün sonra kutlarlar. Arapça'da "kurban kesme" anlam?na gelen "Kurban", Allah'a ?ükranlar? ifade etmek için büyükba? hayvan kesmektir. Kurban Bayram?'n?n ilk günü güne? do?arken, yeti?kin K?rg?z erkekler bayram namaz? camiye giderler. Namaz?n ard?ndan koyun kesilir ve ziyafetler haz?rlan?r. K?rg?zlar, Kurban Bayram?'nda bayramla??r ve çe?itli kutlama etkinlikler düzenler.

Evlilik Gelenekleri

K?rg?zlar, tek e?lili?i uygular ve ailenin d???ndaki insanlarla evlenme kural?na uyarlar. Ailenin do?rudan 7 neslinden veya akrabas?n?n 5 neslinden mensuplar aras?nda evlilik yap?lmaz. Dü?ün töreninin ön çal??malar?, k?z evinde yap?l?r. Gelin yatakta ba?da? kurarak oturur ve erkek taraf?n?n temsilcilerini bekler. Damad?n ailesinden temsilciler geldiklerinde, k?z?n ailesi taraf?ndan a??rlan?r. Ertesi gün, tören resmen ba?lar. Gelin ve damat birlikte muhtar? ziyaret eder ve imam önünde nikah töreni düzenlenir. ?mam?n tan?kl???nda gelin ve damat tuzlu pide veya ya?l? peynir yerler. Bu hareket, ömür boyunca zorluklar?n üstesinden ortakla?a geleceklerini simgeler. Bu törenin bitiminde renkli ve zengin geleneksel kutlama etkinlikleri ba?lar. Bu etkinliklerin ba??nda buzka?hi ve at yar??? gelir. Damat ikinci gün gelinin evinde kal?r ve gelin ile resmi evlili?e ba?lar. Üçüncü gün ise yak?nlar ve kom?ular yeni evlileri kutlamaya gelirler ve gelini kendi evinden damad?n evine yollarlar.

?ecere

K?rg?zlar?n soy a?ac?nda klan, kabile ve aile kay?tl?d?r. Geleneklere göre, 7 ya??n? dolduran her K?rg?z erke?in 7 nesil atan?n ?eceresini ezberlemesi gerekir. K?rg?zlar?n klan ve kabile ?ecerelerinde genellikle klan, kabile ve ailenin kökleri, isimleri, yan kaynaklar?, ba?ar?lar?, tüzükleri, unvanlar?, fermanlar? ve göç tarihleri bulunur K?rg?zlar?n aile ?eceresinde do?rudan 7 nesil atan?n isimleri ile akraba isimlerini bulmak mümkündür.

Din

K?rg?zlar, ilk ba?ta ?amanizm'e inand?. Günümüzde Helongjiang eyaletine ba?l? Fuyu ilçesinde ya?ayan K?rg?zlar halene ?amanizm'e inan?yor. Xinjiang'?n Taçen ilçesinde ya?ayan K?rg?zlar?n ço?u Budizm'in Tibet koluna, di?er bölgelerde ya?ayan K?rg?zlar ise ?slamiyet'e inan?yor.

Selamla?ma

K?rg?zlar, terbiyeye büyük önem verirler. Yediden yetmi?e herkes birbirleriyle kar??la?t???nda selamla??r. Yolda bir araya geldiklerinde, ellerini gö?üslerine çarparak ve e?ilerek selam verirler ve aile mensuplar?n?n hat?rlar?yla besledikleri büyükba? hayvanlar?n durumunu sorarlar. Bunlar? sormak, K?rg?zlar aras?nda kal?pla?m?? gelenek haline geldi.

K?rg?zlar?n sad?k kald?klar? toplumsal de?erler aras?nda s?cakkanl?l?k, misafirperverlik, birlik ve beraberlik ile dayan??ma, ya?l?lara sayg? ve çocuklara ?efkat ile sadakat ve taahhütlerini yerine getirme bulunuyor. K?rg?zlar?n bu de?erleri ö?renmesi küçük ya?larda ba?lar. Herkesin s?k?ca uygulad??? bu de?erler ihlal edildi?inde tüm toplum taraf?ndan k?nan?r. K?rg?zlar, son derece misafirperverdir. D??ar?dan bozk?ra bir ki?i geldi?inde, K?rg?zlar bu ki?iyi konuk olarak görür ve yemek ile konaklama imkanlar? sa?larlar. Dayan??ma, birlik ve beraberlik içinde ya?ayan K?rg?zlar, yard?ma ko?an bir etnik gruptur. K?rg?zlar ailelerinde tüm mensuplar aras?nda uyumlu bir ili?ki bulunur. Baba ve o?ul, anne ve k?z, kar?koca, karde?ler ve bacanaklar aras?nda kar??l?kl? sayg? ve sevgi vard?r.

K?rg?zlar toplu otururken, ya ba?da? kurup yere otururlar, yada dizüstü çökerek otururlar. Bacaklar?n aç?lmas? veya uzat?lmas? uygun bulunmaz. Bunun yan? s?ra, K?rg?zlar renkli ipleri atmay? günah sayar. Anne babalarla ya?l?lar?n önünde çocuklar?n? övmeyi de do?ru bulmazlar. Özellikle överken "?i?man" ve "güzel" gibi kelimeleri kullanmazlar, çünkü bu kelimelerin çocuklar?n sa?l???na zarar getirece?ine inan?rlar. K?rg?zlar, aya ve y?ld?zlara ?ikâyette bulunmaktan kaç?n?r, aksi halde felaketlerle kar??la?acaklar?n? dü?ünürler. K?rg?zlar, ak?am saatlerinde beyaz e?yalar?n? ortaya ç?karmay? da günah sayarlar.

K?rg?zlar, biri öldü?ü zaman mümkün oldu?u kadar k?sa zamanda topra?a verirler. Cenaze törenine yaln?zca erkekler kat?l?r, kad?nlar ise mezarl??a gitmez. Ölenler için yas tutulan günlerde yak?nlar? içki içmez. Ya?l?lar öldükten sonra, akrabalar? 40 gün saç ve sakallar?n? kesmez ve bir y?l boyunca içki içmezler.

Dil ve Edebiyat

K?rg?zca, Altay dil sisteminin Türk dilleri koluna ba?l? Do?u Hun dilleri grubunun K?pçak alt grubunda yer al?r. K?rg?zlar?n ço?u K?rg?zca'y? kullan?rlar. Kentlerde ya?ayan, fabrika ve maden ocaklar?nda çal??an K?rg?zlar, özellikle de K?rg?z genç ve çocuklar aras?nda Çince yayg?nd?r. Çince konu?an K?rg?zlar?n say?s? günden güne art?yor.

K?rg?zlara özgü edebi miraslar?n ba??nda halk edebiyat? geliyor. Bunlar aras?nda efsane, masal, hikâye, destan, halk ?iiri, deyimler, bilmece, halk ?ark?s? ve tekerleme bulunuyor. Yarat?c?l??a dayal? bu fikri ürünler, zengin içeri?e sahiptir ve halk aras?nda tarih boyunca yayg?nla?m??t?r. Bu ürünlerin en ünlü örne?i Manas Destan?'d?r. Bir kahramanl?k destan? olan bu eser görkemli bir hava yarat?r, yurtiçinde ve d???nda çok tan?nm??t?r.

Halk ?ark?lar?, K?rg?zlar?n gurur duyduklar? bir sanat dal?d?r. Bu ?ark?lar, K?rg?zlar?n hiç haz?rlanmadan istenildi?i zamanda ?ark? yaratma yeteneklerini gösterir. ?ark? söylemek ve yaratmak, K?rg?zlar?n günlük hayat?n?n ayr?lmaz bir parças?d?r. Halk ?ark?lar?, içerik ve söyleme tarz?na göre emek, gelenek, a?k, a?lama ve ?ikayet, zulme direni? ve mevcut güzel hayat? övme gibi birçok çe?ide ayr?l?r.

K?rg?zlar?n yaz?l? edebiyat?, halk edebiyat?yla k?yasland???nda, nispeten geli?memi? durumdad?r. Ancak günümüzde çok say?da ?air ve yazar çok say?da seçkin edebiyat eserine imza att?. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmas?ndan sonra, özellikle d??a aç?lma ve reform politikas?n?n uyguland??? dönemde, K?rg?zlar?n yaz?l? edebiyat?nda büyük ilerleme kaydedildi. Bir grup ?air ve yazar K?rg?z edebiyat?nda yeni sayfa açmak için yeni eserler ortaya koydular.

Geleneksel T?p

K?rg?zlar?n geleneksel t?bb? ve ilaçlar? bulunuyor. Özellikle halk aras?nda yayg?nla?an tarifler, bir ölçüde tedavi i?levine sahiptir. Tarihi çok eskilere dayanan geleneksel K?rg?z t?bb?, bu etnik gruba özgü özellikler ta??man?n yan? s?ra, özel bir teorik sistem olu?turur. Bu, K?rg?zlar?n eskiden beri çe?itli hastal?klarla mücadele deneyiminin birikimiyle zekâlar?n?n sonucudur ve Çin'in seçkin kültürel miraslar?n?n önemli bir parças?n? olu?turur.

Burç Takvimi

K?rg?zlar, on iki hayvan burcundan olu?an takvimi kullan?rlar. "Muqueli" ad? verilen bu takvimdeki y?llar?, on iki hayvan burcu temsil ederler. Bu hayvan burçlar? s?ras?yla fare, s???r, kaplan, tav?an, bal?k, y?lan, at, koyun, tilki, tavuk, köpek ve domuzdur. Hayvan burcundan olu?an takvimin yan? s?ra, K?rg?zlar da ay takvimini kullan?rlar. Ay takvimine göre, her y?l Chuenfen ( 21 Mart günü) günü ba?lar. Her y?l?n birinci ay?n?n ba?lang?c? bu günden hesap edilir.

Halk Sporu

K?rg?zlar?n sevdikleri sporlar esas olarak halk oyunlar?ndan kaynaklan?r. Halk sporu, i?lev aç?s?ndan üçe ayr?l?r. Birincisi, spor dallar?yla ba?lant?l? olanlard?r, örne?in, at yar??mas?, buzka?hi, ip çekimi, at üzerindeki güre?, tav?an çekmesi ve tek bacakla ko?u. ?kincisi, zekâyla ilgilidir. Bu çe?idin örnekleri aras?nda Dokuz Delik Bayrak, ?çiçe Uzanan Bayraklar, zar saklama ve "Uçar-Uçar say?labilir. Üçüncü çe?it e?lence faaliyetleriyle ba?lant?l?d?r. Dost arama, kapal? gözle dost ve yüzük arama bu çe?idin örneklerindendir. Bütün bu halk spor oyunlar?, iç içedir ve birbirlerinden faydalan?r ve böylece spor oyunlar? e?lenceyle birle?tirilir. K?rg?zlar?n spor oyunlar?n?n tüm etnik grubun tarihi ve üretimiyle s?k? ba?lant?s? vard?r.

友乐棋牌首页 星空棋牌下载| 捕鱼开户38下载| 火焰棋牌app| 如意棋牌下载| 天天游棋牌首页